Novinky Odkazníka:

- Timeglider 22.12.
- eTesty Autoškola 25.11.
- Digital Is 18.11.
- Beewiser 10.11.
- Pixton 29.10.
- ACES 21.10.
- iKnowthat 13.10.
- Gl.am 06.10.
- ThoughtAudio 22.09.
- Moderní dějiny 15.09.
- Fuel the Brain 08.09.
- Příručka 1.pomoci 01.09.
- Sculptris 30.06.
- ScienceSymphony 24.06.
- nuTsie 17.06.
- TED 10.06.
- SchoolTube 03.06.
- Claroline 27.05.
- WordChamp 19.05.
- EdHeads 13.05.
- ePearl 05.05.
- Kurikulum G 29.04.
- Kids' Vid 22.04.
- Den země - 22.4. 19.04.
- Flat Classroom 07.04.
- dotSUB 31.03.
- NASA eClips 24.03.
- Matika Polopatě 17.03.
- Visionmapper 10.03.
- Netd@ys Austria 04.03.
- Evoke 24.02.


O Spomocníkovi

©
UK Praha
Pedagogická fakulta
KITTV
spomoc(et)it.pedf.cuni.cz

Dotace z projektu JPD

Příprava e-portfolií

Publikováno : 23.03.2005
Autor : Daniel Tocháček

Koncem ledna 2005 se v ústředí European Schoolnetu (EUN) sešli zástupci projektu EPICC (European Portfolio Initiatives Co-ordination Committee = koordinační výbor iniciativ evropských portfolií), aby projednali otázky spojené s přípravou tzv. e-portfolií a zhodnotili zkušební běh jedné z platforem vytvořených pro podporu těchto digitálních dokumentů.

E-portfolio je možné charakterizovat jako osobní digitální sbírku informací popisující podrobně průchod každého člověka jednotlivými etapami vzdělávání, případně i následný kariérní postup v zaměstnání. Shrnuje schopnosti, dovednosti a úspěchy příslušné osoby. Z důvodu ochrany osobních údajů by e-portfolio mělo být ve výlučném vlastnictví člověka, jehož vzdělávací nebo profesní růst popisuje. Sám majitel pak rozhodne, komu umožní přístup do tohoto dokumentu. Cílem přípravy e-portfolií je vytvoření univerzálního dokumentu, jež by byl využitelný např. při ověřování dosažených studijních výsledků během vzdělávání, při postupu do vyššího stupně studia či vstupu do zaměstnání, nebo kupř. při plánování průběhu dalšího osobního vzdělávání nebo odborného rozvoje. Tento dokument má obvykle podobu přehledu splněných studijních cílů a výčtu úspěšně složených zkoušek či jiných studijních výstupů. Je však také možné pojmout ho více ze široka a naplnit ho, vedle výše uvedeného, také různými studijními dokumenty, výsledky vlastní tvůrčí práce či dalšími rozličnými materiály. Takovéto „širší" e-portfolio má potom podstatně větší vypovídací hodnotu o svém majiteli a dovoluje posuzovateli provést komplexnější a obvykle též kvalifikovanější hodnocení dotyčné osoby. Předpokladem pro úspěšné globální využití e-portfolií je přijetí jednotného standardizovaného formátu těchto dokumentů a zajištění prostupnosti mezi jednotlivými platformami.

E-learningový vzdělávací projekt EPICC je jednou z několika evropských iniciativ, jež se zabývají problematikou e-portfolií. Podobně jako ostatní iniciativy, zaangažované v problematice e-portfolií, řeší teoretické i praktické otázky spojené s přípravou těchto dokumentů. Pří hledání odpovědí na otázky jakou má mít e-portfolio podobu, k jakému účelu má sloužit, kdo jej má využívat a jaké požadavky mají být splněny, aby bylo univerzálně použitelné ve všech platformách a všemi cílovými skupinami, se účastníci projektu EPICC opírají o zkušenosti získané při přípravě vzorových e-portfolií v sektoru vzdělávání. V rámci projektu spolupracuje řada vzdělávacích a státních institucí. Jsou do něj zapojeny školy, university, e-learnigové komunity, obecní a státní úřady atd. Tímto způsobem by mělo být zajištěno, že výsledky projektu budou mít univerzální platnost.

Všeobecnou použitelnost e-portfolií a jejich vzájemnou přenositelnost mezi platformami na základě závazných pravidel a standardů proklamuje dokument nazvaný „ePortfolio for all" (ePortfolio pro všechny). Jeho zhotovitelem je asociace Europortfolio. Činnost této organizace, která sdružuje několik evropských iniciativ zabývajících se problematikou e-portfolií, svým rozsahem překračuje výše popsané aktivity projektu EPICC. Snahou sdružení je, v co možná nejkratší době – nejpozději však do roku 2010 – v širším měřítku začlenit používání e-portfolií do vzdělávací praxe.

 

Odkazy:


zdroj:

 

EPICC - Looking into e-portfolios, EUN , February 16, 2005 a Electronic Portfolios and Dimensions of Learning, by F. Conway, theJournal, March 2005.


Klíčová slova : portfolio, e-portfolio, EUN, EPICC